Ginkgo biloba

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-ginkgo-biloba-21032022

Jinan dvoulaločný

Ginkgo biloba patří mezi nejoblíbenější doplňky stravy. Vyniká především svým působením na mentální výkonnost, kdy kombinuje svou schopnost zlepšovat prokrvení mozku, epigenetický vliv a ochranné působení na nervové buňky. Skvěle ale funguje i při depresích a úzkostech, astmatu, problémech se zrakem a dalších potížích.

Popis

Ginkgo biloba neboli jinan dvoulaločný je velice dekorativní strom patřící do prastaré čeledi jinanotvaré, která zahrnuje jediný řád – jinanovité. Jeho předkové na zemi rostli již v období prvohor, tj. cca před 300 miliony let. Vysokého stáří se může dorůstat i každá jednotlivá rostlina – nejstarší prokázaný jinan roste v Číně a jeho stáří se odhaduje na 4 700 let. Dnes je jinan vysazování především uměle, původní populace v divoké přírodě jsou extrémně vzácné. U nás je vysazován především kvůli svým dekorativním vlastnostem, jeho výhodou je i vysoká odolnost vůči nepříznivým vlivům. Například při útoku na Hirošimu v roce 1945 bylo šest jinanů jedněmi z mála živých organismů, kterým se podařilo přežít v oblasti do 2 km od epicentra jaderného výbuchu (1-4)

Jinan má netradiční pyramidový tvar a unikátní vějířovité listy, které jsou centrálním zářezem rozděleny na dva laloky. Může být vysoký i více než 30 m, s průměrem kmene až 2,5 m. Jde o dvoudomou rostlinu, což znamená, že samčí a samičí květy se vyskytují odděleně na různých rostlinách. Nevýhodou přitom je, že samčí stromy produkují vysoce alergenní pyl. K léčení se v evropské fytoterapii používá především list, zatímco v Číně se častěji využívá plodů sbíraných v plné zralosti. (1-3)

Historie

Jinan se pravděpodobně k léčebným účelům nejdříve v Číně, písemné doklady však o tom chybí. V období zhruba před tisíci lety už zde byl ale prokazatelně kultivován. Prvním Evropanem, který jinan popsal, byl v roce 1692 Engelbert Kaempel, který působil na stanici Východoindické společnosti v Japonsku. Právě on také poprvé použil označení „ginkgo“, které vzniklo nepřesným přepisem výslovnosti japonského názvu jinanu znamenajícího „stříbrná meruňka“. První rostliny byly do Evropy přivezeny pravděpodobně v první polovině 18. století. (1, 3)

A jedna česká zajímavost: jinan je zmiňován i v díle Jaroslava Foglara – v knize Stínadla se bouří využívá jedna ze skupin Vontů jeho list jako odznak příslušnosti. (1)

Léčivé účinky

Ginkgo biloba obsahuje více než 40 aktivních substancí a řada z nich má přímé pozitivní účinky na fungování lidského organismu. Zejména jde o látky z kategorie terpenoidů (například ginkgolidy a bilobalid), které podporují vazodilataci (rozšíření cév), čímž výrazně podporují prokrvení všech tkání v těle. V pokusech na zvířatech například při aplikaci ginkgolidů nebo bilobalidu došlo k roztažení cév o více než 17 %, ještě výraznější účinky pak měl flavonoid quercetin (kvercetin), který je rovněž v ginkgo obsažen. Mechanismus, kterým tyto látky působí, je pravděpodobně ovlivnění produkce dvou látek, které regulují průtok krve cévami – oxidu dusnatého, který působí jako vazodilatant (tj. roztahuje cévy), a jeho „protihráče“ v podobě vazokonstriktoru jménem endotelin-1. Obsažené flavonoidy (kromě quercetinu je zde například obsažen i kaempferol a rutin) pak mají výrazný ochranný účinek na řadu tkání v těle, zejména pak na nervové buňky. Ochranný a reparativní účinek na nervovou soustavu vykazují i ginkgolidy, stejně jako další obsažená látka ze skupiny terpenoidů – trilakton. (9, 10, 29)

Ginkgo má také přímé epigenetické účinky, kdy přímo ovlivňuje aktivitu některých genů v DNA. Navíc reguluje aktivitu bílkovin, které se podílejí na opravách poškozené DNA, takže efektivně pomáhá bránit vzniku mutací například vlivem toxinů z životního prostředí či působením volných radikálů. Tyto mechanismy se uplatňují například v jeho protinádorovém působení. Kromě toho působí silně protizánětlivě (přičemž i na tom se podílejí epigenetické procesy) a jde také o silný antioxidant. (5-8, 41)

Mozek a nervová soustava

Asi nejznámější oblast použití ginkgo biloby je podpora kognitivních procesů, kde se pravděpodobně kombinují jeho epigenetické účinky se schopností zvyšovat prokrvení mozku.

V rámci výzkumů byla přitom potvrzena nejen jeho schopnost zlepšovat jednotlivé aspekty kognitivní výkonnosti, zejména paměť a schopnost učení, ale také i zvýšenou aktivitu některých oblastí mozku při řešení úloh (oproti aktivitě při užití placeba).  Zvláště účinné je gingo při zmírňování poklesu paměťových schopností souvisejících s věkem. (10, 12, 17)

Řada studií rovněž prokázala pozitivní efekt gingka při Alzheimerově chorobě. U osob trpících demencí dokázal extrakt z této rostliny nejen zlepšit paměť, myšlení a schopnost učení, ale také zmírnit deprese, pozitivně ovlivnit sociální chování a schopnost zvládat běžné denní činnosti. V jednom z výzkumů zaměřeném na osoby s mírnou až středně těžkou depresí dokonce ginkgo vykazovalo podobnou účinnost jako běžně užívaný lék donepezil. Díky své schopnosti zvyšovat průtok krve v mozkové tkáni je ginkgo velmi účinné i při tzv. vaskulární demenci, při níž je pokles kognitivních schopností způsoben omezeným prokrvením. (16-18)

Zajímavý výzkum pak proběhl na potkanech s poraněným sedacím nervem, u nichž ginkgo výrazně zlepšilo jeho funkci (léčba byla zahájena 1 hodinu po poranění a trvala dva týdny).  (11)

Pro úplnost je však třeba dodat, že existují rovněž studie, které žádný pozitivní vliv gingka na výkonnost mozku nepotvrdily. (13)

Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza je chronické autoimunitní onemocnění výrazně narušující funkci nervové soustavy, často končící úplnou invaliditou. Ginkgo biloba přitom v rámci pilotní studie dokázal u zkoumaných dobrovolníků nejen zlepšit funkci nervové soustavy a zmírnit některé příznaky, ale také zmenšit míru únavy a závažnost depresí, které toto onemocnění často provázejí. (15)

Úzkost a deprese

Poměrně nadějné výsledky přinesly i studie mapující účinky ginkga při dvou nejčastějších psychiatrických problémech – při depresi a úzkosti. V jedné ze studií vedlo například užívání extraktu z ginkga (240 g) ke zmírnění příznaků úzkosti o 45 % ve srovnání se skupinou užívající placebo. (19)

Při depresích je jinan zvláště efektivní u starších osob, lze jej ale použít v jakémkoliv věku. Je navíc velmi vhodný pro kombinaci s řadou antidepresiv, kdy vykazuje lepší účinky než antidepresivum samotné. Za protidepresivní účinky přitom ginkgo vděčí nejen svému epigenetickému působení (zejména pak schopnosti regulovat metylaci DNA a zlepšovat tvorbu faktoru BNDF, který je nezbytný pro tvorbu a ochranu neuronů), ale i pozitivnímu působení na střevní mikrobiom, jehož nerovnováha je pro deprese typická. (19, 41-43)

Oči a vidění

Vliv ginkga na zrak zatím mapovalo jen velice málo studií, jejich výsledky jsou však opravdu slibné. Velmi důležitá je zde pravděpodobně schopnost této rostliny zlepšovat prokrvení v oblasti očí, protože tento orgán je velmi náročný na přísun kyslíku a živin. Dvě menší studie například prokázaly pozitivní účinky při makulární degeneraci, což je degenerativní onemocnění sítnice často končící úplnou slepotou. Zlepšené prokrvení pak může být přínosem i při zeleném zákalu – jedna menší studie prokázala u osob s glaukomem zlepšení zrakových schopností po 8 týdnech užívání 120 mg extraktu z ginkga. (21, 22)

Migréna

V tradiční čínské medicíně je ginkgo využíváno při migréně a dalších typech bolestí hlavy, vědecké důkazy jeho účinnosti však zatím chybějí. Hodně zde pravděpodobně záleží na příčina a mechanismu vzniku bolesti. Vzhledem ke schopnosti zlepšovat prokrvení by mohlo pomoci zejména v případech, kdy je příčinou bolesti zúžení cév, pozitivní roli mohou hrát i jeho protizánětlivé účinky. Pokud je ale naopak příčinou bolesti rozšíření cév, bude jeho účinnost pravděpodobně malá. (23)

Nádorová onemocnění

Ginkgo dokáže preventivně působit proti vzniku nádorů hned několika cestami. Především u nádorových buněk snižuje tvorbu nových bílkovin, a tím i jejich schopnost proliferace neboli rychlého, nekontrolovaného množení. Právě schopnost rychlého dělení je totiž pro nádorové buňky zásadní. Zároveň podporuje proces apoptózy neboli programované buněčné smrti – jde o schopnost buňky „zabít sebe samu“ v případě, že je s ní něco v nepořádku, a právě u nádorových onemocnění je tato schopnost zásadně narušena. Kromě toho působí protizánětlivě, snižuje míru oxidativního stresu a epigenetickou cestou přímo ovlivňuje aktivitu některých genů, které jsou se vznikem nádorových onemocnění spojeny. Protinádorové účinky ginkga byly prokázány zejména u nádorů jater, kde výrazně narušilo schopnost nádorových buněk tvořit kolonie, a také u melanomu neboli nádorů kůže. (5,6)

Astma a CHOPN

U osob trpících astmatem dokáže ginkgo efektivně snižovat míru zánětlivých procesů v dýchacích cestách a zlepšit kapacitu plic. Účinnost přitom byla prokázána i při současné léčbě glukokortikosteroidy. (24, 25)

Úlevu může přinést i osobám trpící chronickou plicní obstrukční nemocí (CHOPN), což je závažné zánětlivé onemocnění omezující průtok vzduchu v průduškách. U nich v rámci jedné ze studií dokázalo ginkgo po třech měsících užívání omezit záchvaty kašle a příznaky bronchitidy. (26)

Raynaudův syndrom

Raynaudův syndrom (fenomén) je onemocnění tepenného systému trápící především ženy. Projevuje se náhlou vazokonstrikcí (tj. zúžením cév), obvykle z důvodů chladu či stresu. Častěji postihuje cévy horních končetin, kdy dochází k typickému zbělení prstů. Jedna ze studií přitom zaznamenala výrazný ústup potíží po 10 týdnech užívání extraktu z ginkgo biloby. (27)

Premenstruační syndrom (PMS)

Jako PMS bývá označován soubor nepříjemných fyzických a psychických příznaků, které postihují ženy v reprodukčním věku v době před nástupem menstruace. Výzkumy přitom potvrdily, že ginkgo může tyto nepříjemné projevy zmírnit v průměru o 23 %. Ženy při jednom z nich začínaly užívat extrakt vždy 16. den cyklu (počítáno od prvního dne menstruace) a užívání přerušily 5. den cyklu následujícího. (28)

Sexualita

Ginkgo dokáže poměrně efektivně podporovat jak libido, tak i schopnost erekce. Důvodem podpory erekce je zde především jeho schopnost zvyšovat průtok krve cévami (29).

Zajímavý výzkum pak proběhl ve skupině dobrovolnic trpících sníženou sexuální touhou. Pokud ženy užívaly ginkgo a zároveň podstupovaly psychoterapii, došlo i nich ke zvýšení sexuální touhy, samotné ginkgo ale žádný efekt nemělo. Často zmiňovaná schopnost ginkga zmírňovat pokles libida při užívání antidepresiv však bohužel potvrzena nebyla. (30, 31)

Kardiovaskulární onemocnění

Přestože je ginkgo často doporučováno při vysokém krevním tlaku, větší část ze studií, které byly na toto téma provedeny, však tuto jeho schopnost nepotvrdila. Naopak některé studie ukázaly, že přes svou schopnost vazodilatace krevní tlak neovlivňuje, a zároveň ani nesnižuje míru úmrtnosti na kardiovaskulární choroby či výskyt srdečních infarktů a mozkové mrtvice. (35, 36)

Některé pozitivní účinky ginkga na srdečně cévní systém však potvrzeny byly – především jde o snížení hladiny LDL cholesterolu a zvýšení hladiny HDL cholesterolu a zlepšené prokrvení srdečního svalu při ischemické chorobě srdeční díky výše zmíněnému vlivu na rovnováhu tvorby oxidu dusnatého a endotelinu-1. Zároveň může efektivně pomoci urychlit zotavení a zmírnit negativní následky mozkové mrtvice, zejména ve smyslu úbytku kognitivních schopností, ale i zvládání běžných denních činností. (37-39, 41)

Účinnost byla prokázána také při tzv. intermitentní klaudikaci, což je bolest způsobená zhoršeným prokrvením dolních končetin například při ischemii z důvodů aterosklerózy. Tato bolest se obvykle objevuje při chůzi a jiné zátěži, v klidu většinou mizí. Výrazný ústup potíží byl tady zaznamenán po 4-6 týdnech užívání. (33)

Zdraví jater

Ginkgo má výrazné ochranné účinky na jaterní tkáň, za což vděčí zejména podpoře produkce antioxidačních enzymů a hormonů, jako je například SOD či glutathion. Pomáhá chránit játra před účinky některých toxických chemikálií, pozitivně ovlivňuje i architekturu jater a působí proti jejich ztučnění. Dále má příznivý vliv při fibróze jater, což je onemocnění, při kterém dochází k ukládání kolagenu v mezibuněčném prostoru, a také při metabolické poruše jménem jaterní steatóza. (41, 45)

Hubnutí

Ginkgo biloba potlačuje produkci pankreatické lipázy, což je enzym, který je nezbytný pro rozklad tuků přijatých v potravě. Díky tomu dojde při stávajícím jídelníčku ke snížení energetického příjmu. (41)

Pokožka

Ginkgo především díky svému antioxidačnímu, epigenetickému a protizánětlivému působení pomáhá efektivně zpomalovat vznik projevů stárnutí pokožky, kterou navíc chrání před škodlivými účinky UV záření. Podporuje také hojení poranění, včetně omrzlin. (41)

Užívání a kontraindikace

Ginkgo biloba je obecně považováno za bezpečný doplněk stravy, vedlejší účinky jsou hlášeny jen zřídka – obvykle v podobě bolestí hlavy, nevolnosti a kožní alergické reakce. Nebezpečná může být pouze konzumace čerstvých semen. Jako bezpečná dávka pro dospělou osobu je udáváno užívání 240 mg extraktu po dobu 6 měsíců. (32)

Ginkgo se ovšem nedoporučuje užívat v těhotenství z důvodu vyššího rizika krvácení, při poruchách krevní srážlivosti, epilepsii, diabetu a u osob s nedostatečnou tvorbou enzymu glukóza-6-fosfát-dehydrotenázy, u nichž může způsobit závažnou anemii. Ginkgo není vhodné pro ženy, které se snaží otěhotnět, a z důvodu rizika krvácení je třeba jeho užívání ukončit také 2 týdny před plánovaným chirurgickým zárkokem. U dětí je krátkodobé užívání nižších dávek extraktu možné. (32)

Ginkgo rovněž neužívejte současně s následujícími léky: Warfarin a jiné léky na ředění krve, Efavirenz (lék proti HIV), talinolol (beta-blokátor), alprazolam (ten obsahují léky proti úzkosti, např. Xanax), ibuprofen (Ibalgin), antidiabetika, atorvastatin (lék na snížení cholesterolu a triglyceridů) a léky rozkládající se v játrech. Obecně platí, že při užívání jakýchkoliv léků je vhodné konzultovat užívání ginkga s ošetřujícím lékařem. (32)

Vhodné kombinace

Mentální výkonnost: ginkgo + žen-šen (32, 34), ginkgo + rozmarýn, ginkgo + EGCG + Bacopa monnieri (49), ginkgo + rhodiola (53)

Deprese: ginkgo + žen-šen (33), ginkgo + rozmarýn, ginkgo + rhodiola

Úzkost: ginkgo + šišák bajkalský

Srdce a cévy: ginkgo + OPC

Stárnutí pokožky: ginkgo + EGCG (44)

Antioxidační efekt: ginkgo + kurkumin, ginkgo + ostropestřec mariánský (47), ginkgo + šišák bajkalský (50)

Játra: ginkgo + ostropestřec mariánský (47), ginkgo + rozmarýn

Oči: ginkgo + rozmarýn

Zánětlivá střevní onemocnění: ginkgo + kurkumin (48)

Rakovina: ginkgo + resveratrol (51)

Sportovní výkonnost: ginkgo + rhodiola (52)

0:00 / 0:00
Stárnutí je volba

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 1. 1. https://cs.wikipedia.org/wiki/Jinan_dvoulalo%C4%8Dn%C3%BD
 2. 2. https://www.britannica.com/plant/ginkgo-tree
 3. 3. https://e360.yale.edu/features/peter_crane_history_of_ginkgo_earths_oldest_tree
 4. 4. https://kwanten.home.xs4all.nl/hiroshima.htm
 5. 5. Carolin Czauderna et al. Ginkgo biloba induces different gene expression signatures and oncogenic pathways in malignant and non-malignant cells of the liver. PLoS One. 2018; 13(12): e0209067.
 6. Yufang WangJunping LvYao Cheng Jipei Du Degao Chen Chengtao Li Ji Zhang. Apoptosis induced by Ginkgo biloba (EGb761) in melanoma cells is Mcl-1-dependent. PLoS One. 2015 Apr 10;10(4):e0124812
 7. Daniela Oliveira, Björn Johansson, Rui Oliveira. Ginkgo biloba, DNA Damage and DNA Repair: Overview. Handbook of Nutrition, Diet, and Epigeneticspp 1997-2015. 2017
 8. https://www.mdpi.com/2223-7747/8/12/556/htm
 9. Seiichiro Nishida, Hiroyasu Satoh. Comparative vasodilating actions among terpenoids and flavonoids contained in Ginkgo biloba extract. February 2004. Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry339(1-2):129-33
 10. Dalal G Al-AdwaniWaleed M RennoKhaled Y Orabi. Neurotherapeutic effects of Ginkgo biloba extract and its terpene trilactone, ginkgolide B, on sciatic crush injury model: A new evidence. PLoS On. 2019 Dec 26;14(12):e0226626.
 11. 11. R. B. Silberstein,  A. Pipingas,  J. Song,  D. A. Camfield,  P. J. Nathan,  and C. Stough.  Examining Brain-Cognition Effects of Ginkgo Biloba Extract: Brain Activation in the Left Temporal and Left Prefrontal Cortex in an Object Working Memory Task. Evid Based Complement Alternat Med. 2011; 2011: 164139.
 12. 12. Cheuvront, S. N. and Carter, R., III. Ginkgo and memory. JAMA. 2-5-2003;289(5):547-548.
 13. http://edition.cnn.com/2009/HEALTH/12/29/ginkgo.biloba.brain/index.html
 14. R IhlM TribanekN Bachinskaya. Efficacy and tolerability of a once daily formulation of Ginkgo biloba extract EGb 761® in Alzheimer’s disease and vascular dementia: results from a randomised controlled trial. Pharmacopsychiatry. 2012 Mar;45(2):41-6.
 15. Johnson SK, Diamond BJ, Rausch S, Kaufman M, Shiflett SC, Graves L. The effect of Ginkgo biloba on functional measures in multiple sclerosis: a pilot randomized controlled trial. Explore(NY). 2006;2(1):19-24.
 16. Mazza M, Capuano A, Bria P, Mazza S. Ginkgo biloba and donepezil: a comparison in the treatment of Alzheimer’s dementia in a randomized placebo-controlled double-blind study. Eur J Neurol. 2006;13(9):981-5.
 17. https://www.mountsinai.org/health-library/herb/ginkgo-biloba
 18. McCarney R, Fisher P, Iliffe S, van Haselen R, Griffin M, van der Meulen J, Warner J. Ginkgo biloba for mild to moderate dementia in a community setting: a pragmatic, randomised, parallel-group, double-blind, placebo-controlled trial. Int J Geriatr Psychiatry. 2008 Dec;23(12):1222-30.
 19. H WoelkK H ArnoldtM KieserR Hoerr. Ginkgo biloba special extract EGb 761 in generalized anxiety disorder and adjustment disorder with anxious mood: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Psychiatr Res. 2007 Sep;41(6):472-80.
 20. 20. Chun-Xiao Dai, MM, Chang-Chun Hu, MM, Yu-Shan Shang, MM, and Jian Xie, MM.  Role of Ginkgo biloba extract as an adjunctive treatment of elderly patients with depression and on the expression of serum S100B. Medicine (Baltimore). 2018 Sep; 97(39): e12421.
 21. Jessica Minjy KangShan Lin. Ginkgo biloba and its potential role in glaucoma. Curr Opin Ophthalmol. 2018 Mar;29(2):116-120.
 22. Jennifer R Evans. Ginkgo biloba extract for age-related macular degeneration. Cochrane Database Syst Rev.2013 Jan 31;2013(1):CD001775.
 23. https://www.healthline.com/nutrition/ginkgo-biloba-benefits#TOC_TITLE_HDR_10
 24. Xiao ChuXinxin CiJiakang HeMiaomiao WeiXiaofeng YangQingjun CaoHongyu LiShuang GuanYanhong DengDaxin PangXuming Deng. A novel anti-inflammatory role for ginkgolide B in asthma via inhibition of the ERK/MAPK signaling pathway. Molecules. 2011 Sep 6;16(9):7634-48.
 25. Yijun TangYongjian XuShengdao XiongWang NiShixin ChenBaoan GaoTao YeYong CaoChunling Du. The effect of Ginkgo Biloba extract on the expression of PKCalpha in the inflammatory cells and the level of IL-5 in induced sputum of asthmatic patients. J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci. 2007 Aug;27(4):375-80.
 26. 26. Yong Cai, Rong Shi,Huijiang SongMeili ShangTian ShenMina ShariffKenneth KamiPingping GuTuong Nguyen, and Jianyu Rao. Effects of Lung Support Formula on respiratory symptoms among older adults: results of a three-month follow-up study in Shanghai, China. Nutr J. 2013; 12: 57.
 27. 27. Choi WS, Choi CJ, Kim KS, Lee JH, Song CH, Chung JH, et al. To compare the efficacy and safety of nifedipine sustained release with Ginkgo biloba extract to treat patients with primary Raynaud’s phenomenon in South Korea; Korean Raynaud study (KOARA study). Clin Rheumatol. 2009 Jan 22.
 28. Giti OzgoliElham Alsadat SelseleiFaraz MojabHamid Alavi Majd. A randomized, placebo-controlled trial of Ginkgo biloba L. in treatment of premenstrual syndrome. J Altern Complement Med. 2009 Aug;15(8):845-51.
 29. Yu-Zhou WuShu-Qin LiXiu-Guang ZuJun DuFeng-Fei Wang. Ginkgo biloba extract improves coronary artery circulation in patients with coronary artery disease: contribution of plasma nitric oxide and endothelin-1. Phytother Res. 2008 Jun;22(6):734-9.
 30. Cindy M MestonAlessandra H RelliniMichael J Telch. Short- and long-term effects of Ginkgo biloba extract on sexual dysfunction in women. Arch Sex Behav. 2008 Aug;37(4):530-47.
 31. 31. Ashton, A. K., Ahrens, K., Gupta, S., and Masand, P. S. Antidepressant-induced sexual dysfunction and Ginkgo Biloba. Am J Psychiatry. 2000;157(5):836-837.
 32. 32. https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-333/ginkgo
 33. Moher D, Pham B, Ausejo M, Saenz A, Hood S, Barber GG. Pharmacological management of intermittent claudication: a meta-analysis of randomised trials. Drugs. 2000;59(5):1057-1070.
 34. D E HartleyS ElsabaghS E File. Gincosan (a combination of Ginkgo biloba and Panax ginseng): the effects on mood and cognition of 6 and 12 weeks‘ treatment in post-menopausal women. Nutr Neurosci. Oct-Dec 2004;7(5-6):325-33.
 35. https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/CIRCOUTCOMES.109.871640
 36. 36. Tina E. Brinkley, PhD, James F. Lovato, MS, Alice M. Arnold, PhD, Curt D. Furberg, MD, PhD, Lewis H. Kuller, MD, DrPH, Gregory L. Burke, MD, MS, Richard L. Nahin, PhD, MPH, Oscar L. Lopez, MD, Sevil Yasar, MD, PhD, and Jeff D. Williamson, MD, MHS. Effect of ginkgo biloba on blood pressure and incidence of hypertension in elderly men and women. Am J Hypertens. 2010 May; 23(5): 528–533.
 37. Yu-Zhou WuShu-Qin LiXiu-Guang ZuJun DuFeng-Fei Wang. Ginkgo biloba extract improves coronary artery circulation in patients with coronary artery disease: contribution of plasma nitric oxide and endothelin-1. Phytother Res. 2008 Jun;22(6):734-9.
 38. 38.  Sun Baoliang,   Xia ZuoliZheng ChengbiLi Wenxia &  Fang Yuzhen. Relationship between endothelin-1 and ischemic brain damage after subarachnoid hemorrhage and protective effect of Ginkgo biloba extract. Chinese Journal of Integrated Traditional and Western Medicine volume 5, pages279–282 (1999)
 39. 39. https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-333/ginkgo
 40. Noha Ahmed El Boghdady. Antioxidant and antiapoptotic effects of proanthocyanidin and ginkgo biloba extract against doxorubicin-induced cardiac injury in rats. Cell Biochem Funct. 2013 Jun;31(4):344-51.
 41. 41. Noor-E-Tabassum, Rajib Das, Mashia Subha Lami, Arka Jyoti Chakraborty, Saikat Mitra, Trina Ekawati Tallei, Rinaldi Idroes, Amany Abdel-Rahman Mohamed, Md. Jamal Hossain, Kuldeep Dhama, Gomaa Mostafa-Hedeab, and Talha Bin Emran. Ginkgo biloba: A Treasure of Functional Phytochemicals with Multimedicinal Applications. https://www.hindawi.com/journals/ecam/2022/8288818/
 42. C. X. Dai, C. C. Hu, Y. S. Shang, and J. Xie, “Role of Ginkgo biloba extract as an adjunctive treatment of elderly patients with depression and on the expression of serum S100B,” Medicine, vol. 97, no. 39, p. e12421, 2018.
 43. S. A. Ayatollahi, S. Khoshsirat, S. Khoshsirat et al., “Ginkgo biloba modulates hippocampal BDNF expression in a rat model of chronic restraint stress-induced depression,” Physiology and Pharmacology, vol. 24, no. 4, pp. 285–297, 2020.
 44. P. M. Campos, M. D. Gianeti, D. G. Mercurio, and L. R. Gaspar, “Synergistic effects of green tea and Ginkgo biloba extracts on the improvement of skin barrier function and elasticity,” Journal of Drugs in Dermatology: Journal of Drugs in Dermatology, vol. 13, no. 9, pp. 1092–1097, 2014.
 45. 45. Yuanyuan WangRong WangYujie WangRuqin PengYan Wu, and Yongfang Yuan. Ginkgo biloba extract mitigates liver fibrosis and apoptosis by regulating p38 MAPK, NF-κB/IκBα, and Bcl-2/Bax signaling. Drug Des Devel Ther. 2015; 9: 6303–6317.
 46. 46. Hala O El MesallamyNadia S MetwallyMahmoud S SolimanKawkab A Ahmed & Mai M Abdel Moaty. The chemopreventive effect of Ginkgo biloba and Silybum marianum extracts on hepatocarcinogenesis in rats. Cancer Cell International volume 11, Article number: 38 (2011)
 47. 47. Rasha SarhanSamy A. Abd El-AzimTarek M.K. Motawi and Mohamed A. Hamdy. Protective Effect of Turmeric, Ginkgo biloba, Silymarin Separately or in Combination, on Iron-Induced Oxidative Stress and Lipid Peroxidation in Rats. International Journal of Pharmacology, 3: 375-384.
 48. Tarek Motawi, Sherine Maher Rizk. Ahmed Shehata. Effects of curcumin and Ginkgo biloba on matrix metalloproteinases gene expression and other biomarkers of inflammatory bowel disease. April 2012Journal of Physiology and Biochemistry68(4)
 49. https://immunityageing.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12979-017-0113-4
 50. Teresa DelerueM Fátima BarrosoMónica Dias-TeixeiraMaria Figueiredo-GonzálezCristina Delerue-MatosClara Grosso. Interactions between Ginkgo biloba L. and Scutellaria baicalensis Georgi in multicomponent mixtures towards cholinesterase inhibition and ROS scavenging. Food Res Int. 2021 Feb;140:109857.
 51. 51. Wei-Hui HuGallant Kar-Lun ChanRan DuanHuai-You WangXiang-Peng KongTina Ting-Xia Dong, and Karl Wah-Keung Tsim. Synergy of Ginkgetin and Resveratrol in Suppressing VEGF-Induced Angiogenesis: A Therapy in Treating Colorectal Cancer. Cancers (Basel). 2019 Dec; 11(12): 1828.
 52. Zhang-jin ZhangYao TongJun ZouPei-jie ChenDing-hai Yu. Dietary supplement with a combination of Rhodiola crenulata and Ginkgo biloba enhances the endurance performance in healthy volunteers. Chin J Integr Med. 2009 Jun;15(3):177-83.
 53. 53. Hayder M. Al-Kuraishy. Central additive effect of Ginkgo biloba and Rhodiola rosea on psychomotor vigilance task and short-term working memory accuracy. J Intercult Ethnopharmacol. 2016 Jan-Feb; 5(1): 7–13.

Newsletter

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK A MĚJTE VŽDY ČERSTVÉ INFORMACE

Nejčtenější články

Tuky: jed nebo nezbytná součást jídelníčku?
Sirtfood dieta: pomůže zhubnout i vám?
Štítná žláza
7 kroků proti ateroskleróze: Epigenetické tipy pro zdravé srdce a cévy
Stres poškozuje DNA – 7 tipů, jak se mu vyhnout

Související příspěvky

epivyziva-cz-suma-13052024

Suma – Brazilský ženšen

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-cervena-ryze-122023

Červená rýže

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-artycok-112023

Artyčok

epivyziva.cz/
epivyziva-cz-olivovnik-evropsky-olea-europaea-hydroxytyrosol-25102023

Olivovník evropský (Olea europaea), hydroxytyrosol

epivyziva.cz/

Související články

epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/
epivyziva.cz/