Všeobecné obchodní podmínky

Prodávajícím je Mgr. Blanka Gololobovová se sídlem a místem podnikání: Jakutská 852/8, 100 00 Praha 10, IČO: 01483749, dále jen „já“. Nejsem plátcem DPH. Moje e-mailová adresa je: blanka (tečka) gololobovova (zavináč) gmail (tečka) com

Kupujícím je osoba, která se mnou uzavře kupní smlouvu, a to vyplněním a odesláním objednacího formuláře, dále jen „Vy“. Pokud neuvedete IČO, považuji Vás zároveň za spotřebitele.

Kupní smlouvu uzavíráme distančním způsobem v elektronické podobě. Řídí se zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

Předmětem kupní smlouvy je online účast na kurzech. Jejich termíny a ceny uvádím v objednacím formuláři. Kurzy probíhají v českém jazyce a jejich obsah je audiovizuální.

Kupní cenu je třeba uhradit převodem pod přiděleným variabilním symbolem na bankovní účet č. 152665079/0300. Při platbě ze zahraničí použijte IBAN: CZ06 0300 0000 0001 5266 5079, BIC: CEKOCZPP, příjemce: Blanka Gololobovová, zpráva pro příjemce: VSvariabilní symbol.

Splatnost ceny je v den odeslání objednávky. Vaše účast na kurzu je podmíněna přijetím platby na můj bankovní účet nejpozději den před konáním kurzu.

V objednacím formuláři můžete požádat o vystavení faktury, kterou Vám odešlu elektronicky do týdne od uskutečnění poslední objednané části kurzu. 

Obsah kurzů je mým dílem podle autorského zákona. Jakožto autor kurzů Vám poskytuji oprávnění k účasti na online kurzu. Nesouhlasím s pořizováním záznamu ani poskytováním obsahu kurzů třetím osobám. Obsah kurzů má autorský charakter a nevznikají Vám z něj práva z vadného plnění.

Nejpozději v den konání kurzu Vám zašlu přihlašovací odkaz na zadanou e-mailovou adresu. Tím získáte přístup do systému, ve kterém se online kurz vysílá. Obvykle používám systém Zoom<a href=’https://zoom.us/‘>*</a>.

Účast na online kurzu vyžaduje na Vaší straně přiměřené technické vybavení a připojení k internetu. Doporučuji Vám, abyste se s používaným systémem předem seznámil/a a ověřil/a si jeho funkčnost a ovládání na svém zařízení.

Pokud se nezúčastníte online kurzu nebo jeho části z důvodu na Vaší straně, nevzniká Vám nárok na náhradu obsahu ani na vrácení ceny.

Pokud se online kurz nebo jeho část neuskuteční z důvodu na mojí straně, můžete si zvolit, zda požádáte o vrácení odpovídající části zaplacené částky anebo zda se zúčastníte náhradního provedení příslušné části kurzu, bude-li k dispozici.

Jakožto spotřebitel můžete od smlouvy uzavřené distančním způsobem odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Nevzniká Vám nárok na vrácení částky za části online kurzů, které v této době proběhly. Odstoupení od smlouvy je mi třeba doručit ve lhůtě 14 dnů elektronicky nebo poštou.

Jako prodávající mohu od smlouvy odstoupit zejména pokud byste byl/a v prodlení s platbou.

Případné stížnosti k plnění kupní smlouvy zasílejte na výše uvedenou adresu. Dále se můžete obrátit na Živnostenský odbor Úřadu městské části Praha 10 (https://praha10.cz/urad-mc/odbory/odbor-zivnostensky), na Českou obchodní inspekci (https://www.coi.cz) nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

Pokud by mezi námi došlo ke sporu, máte jako spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení, které zajišťuje Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/informace-o-adr/).

Kupní smlouvu spolu uzavíráme na dobu do splnění povinností, které z ní pro nás vyplývají.

Obchodní podmínky mohu měnit. Pro účely kupní smlouvy je rozhodující jejich znění účinné při odeslání objednávky.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2022.